Motorola DP4801e
 • Motorola DP4801e

Motorola DP-4801e

5 535,00 zł
Brutto

W Motorola Dp-4801e wyposażony jest w wyświetlacz, który sygnalizuje stany pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania, Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej).

Ilość

 

Regulamin sklepu

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Radiotelefon cyfrowy Motorola Dp-4801e pracuje w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (Tier II), oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/ duosimpleks.
Możliwość zaprogramowania min. 500 kanałów z możliwością podziału na strefy.


Wyświetlacz kolorowy z podświetlaniem w trybie dzień i noc (minimum 4 linie), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału odbieranego w trybie cyfrowym, Programowanie wyświetlanej nazwy kanału - co najmniej 14 znaków alfanumerycznych.

Programowe ograniczanie czasu nadawania,
Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego,

Wizualna sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania, Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej),
Programowalny adres IP radiotelefonu, 
Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym,

Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów,

Poprzez zestaw do programowania i strojenia Zamawiający rozumie niezbędne przewody (lub urządzenia), służące do połączenia programowanego (podlegającego strojeniu) radiotelefonu przewoźnego ze stanowiskiem komputerowym Zamawiającego oraz wersję programu komputerowego (licencję) umożliwiającego jego zainstalowanie na tym stanowisku.

Motorola DP-4801e posiada funkcje:

 •   zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci,

 •   zdalny monitoring,

 •   zdalne zablokowanie radiotelefonu,

 •   zdalne odblokowanie radiotelefonu,

Możliwość pracy z funkcją ograniczonego dostępu do systemu. Funkcjonalność ta zapewnia możliwość

- zapobiegania używania przemiennika przez nieupoważnionych abonentów w celu dokonywania transmisj

- w systemie, wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,, możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów, możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych,

- sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz min. 4 (cztery) programowalne przyciski z trwałym (fabrycznym) oznaczeniem kolejności od 1 do 4, wybór kanałów przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

-złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB, dołączenie dodatkowego głośnika, mikrofonu i przycisku nadawania, itp.,

- wbudowany wewnętrzny głośnik,

Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym,
Wbudowany i uaktywniony odbiornik GPS. Wymagana jest możliwość przesyłania informacji lokalizacyjnych GPS do konsoli dyspozytorskiej opisanej w pkt. 2.8 OPZ

- Złącze (gniazdo) anteny VHF typu BNC,

- Złącze (gniazdo) do anteny zewnętrznej GPS,

 Menu radiotelefonu w języku polskim.

Radiotelefon musi umożliwiać montaż rozłączny zapewniający pełne sterowanie zespołu N/O przy wykorzystaniu dodatkowego wyposażenia.

Parametry techniczne

 1. Zakres częstotliwości pracy 148 MHz - 174 MHz,

 2. Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: częstotliwości (11K0F3E),

 3. Modulacja w kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i glos),

 4. Odstęp międzykanałowy - 12,5 kHz,

 5. (moc niska, moc wysoka) (predefiniowanych na etapie programowania sprzętu przez personel techniczny Zamawiającego) na dowolnym kanale

 6. Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM: ±2,5 kHz, dla odstępu 12.5 kHz,

 1. Maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 2 ppm,

 2. Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy,

 3. Łączne zniekształcenia modulacji ≤ 3%, (przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej),

 4. Odstęp od zakłóceń -40 dB dla odstępu 12.5 kHz - nadajnik system analogowy,

 5. Moc emitowana na kanałach sąsiednich - system analogowy i cyfrowy: ≤ 60 dB dla odstępu 12.5 kHz,

 6. Czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,3 μV dla SINAD 12 dB,

Współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej i mocy

Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania. Odporność obwodów zasilania DC na zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejściowe i udary) według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2),

Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie częstotliwości w granicach od 1 W do 25 W,
Możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu jednego z dwóch poziomów mocy nadawania

Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy,

Selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB (dla odstępu 12,5 kHz),

Tłumienie (selektywność dla) sygnałów niepożądanych ≥ 70 dB (dla odstępu 12.5 kHz),

Odstęp od zakłóceń min. 40 dB - odbiornik system analogowy,

Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W,

Parametry GPS dla 5 satelitów przy mocy sygnału -130 dBm

czas do pierwszego określenia pozycji po włączeniu ≤ 1 min.,

czas do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania ≤ 10 s,

dokładność lepsza niż 10 m.

Wymagania uzupełniające

Parametry radiowe, których nie określono w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z odpowiednimi 1. normami:

- odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 086,

Strona nr 4/26

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Numer postępowania: ZP/23/2020


- odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSIEN 300 113,
Charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5,

Środowisko i klimatyczne warunki pracy

Radiotelefon DM 4601e lub równoważny w ukompletowaniu kamuflowanym. Ukompletowanie radiotelefonu przewoźnego kamuflowanego

Radiotelefon,
Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT,
Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim na nośniku danych,
Deklaracja zgodności CE – w j. polskim lub jej tłumaczenie na j. polski wraz z deklaracją źródłową, Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami.

Niezbędne przewody instalacyjne (o długości min. 5 m) pomiędzy zespołem N/O a panelem/ manipulatorem oraz wszystkie elementy wymagane do instalacji rozdzielnej (zestaw rozdzielny kompletny),

Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe zespołu N/O oraz panelu/ manipulatora,

Przycisk PTT kamuflowany wandaloodporny metalowy wypukły o średnicy otworu montażowego Ø16 mm 11. wraz z przewodem 2x Ø0,5 mm pomiędzy N/O a PTT min. 5 mb.

100 Przedmioty